Základní podklady pro zpracování ocenění nemovitých věcí

Doklady vlastnictví, rozhodnutí

 • § výpis z listu vlastnictví z katastru nemovitostí
 • § u zapsaných věcných břemen smlouvy o zřízení věcného břemene
 • § podané návrhy na vklad do katastru nemovitostí (ještě nezapsané)
 • § snímek z katastrální mapy
 • § geometrické plány schválené katastrálním úřadem, ale ještě nepromítnuté do katastrální mapy, apod.
 • § u nezkolaudovaných objektů územní rozhodnutí, stavební povolení
 • § kolaudační rozhodnutí
 • Technické údaje

 • § stavební dokumentace skutečného provedení - alespoň k nahlédnutí
 • § záměra skutečného stavu, pokud není součástí dokumentace skutečného provedení
 • § pokud není dokumentace skutečného provedení, tak jakákoliv (půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, technické zprávy, apod.)
 • Údaje z účetní evidence
 • § sestava majetku podle účtů (doporučená osnova) - optimálně ve formátu MS Excel, nebo v jakékoliv jiné elektronické podobě (021 stavby, 031 pozemky, 042 pořízení dlouhodobého majetku - nedokončený majetek)
 • § u hlavních objektů inventární kartu - způsob tvorby účetní pořizovací ceny, technická zhodnocení
 • § účetní věta by měla obsahovat: inv. číslo, název, datum pořízení, pořizovací cenu, účetní oprávky, zůstatkovou cenu. Dále optimálně - datum původního pořízení (postavení), původní pořizovací cenu
 • § upozornit na majetek, který byl pořízen způsobem finančního leasingu.
 • § u majetku, který byl v minulosti předmětem nepeněžitého vkladu - kopii znaleckého posudku.
 • Provozní údaje

 • § přehled podlahových ploch podle způsobu užívání jednotlivých nemovitostí (tj. celková kapacita - čisté pronajatelné plochy bez společně přístupných prostor.
 • § přehled nájemců z výkazem pronajatých ploch podle způsobu užívání, ceny za čisté nájemné za jednotlivé druhy ploch, doba platnosti smlouvy, způsob valorizace nájemného, výpovědní lhůty smluv; pozn. podléhá obchodnímu tajemství - forma uvedení do posudku bude projednána s objednatelem
 • § za každý objekt nebo společnost kopii úplné typické smlouvy (pokud ji lze označit za typickou)
 • § výkaz proúčtovávaných služeb a způsob jejich proúčtování (cílem je zjištění nákladu, který zůstane na straně vlastníka)
 • Ostatní

 • § pokud bylo v nedávné minulosti provedeno ocenění nemovitostí - informaci o něm

Naše motto:

Dnešní luxus je průměrným standardem

zítřka.

                               (ROSS - BRACHMANN - HOLZNER)

Proč vybrat EXPERTS - Znalecký ústav s.r.o.

1 Profesionální zpracování
2 Osobní přístup
3 Krátké dodací lhůty
4 Smluvní ceny- u většího rozsahu zajímavé slevy
5 Znalecký posudek je možné použit pro případný soudní spor

Kde nás najdete

U Hrušky 55/13, 150 00 Praha 5